POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Polsko-Iracka Izba Współpracy Przemysłowo-Handlowej, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Nazwa Izby w języku angielskim brzmi: The Polish-Iraqi Chamber of Commerce and Industry.
 3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. 2009.84.710 j.t.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
 2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Republiki Iraku.
 3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały a także być członkiem i założycielem organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 3
Izba nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4
Izba używa pieczęci z napisem:

 • w języku polskim: Polsko-Iracka Izba Współpracy Przemysłowo-Handlowej
 • w języku angielskim: Polish – Iraqi Chamber of Commerce and Industry

§ 5
Językami urzędowymi Izby są języki: polski i język angielski.

§ 6
Izba dysponuje majątkiem.

ZADANIA I CELE IZBY

§ 7
Zadaniem Izby jest:

 1. promocja stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Iraku,
 2. ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych i udzielanie informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 3. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa dla izb gospodarczych.

§ 8
Izba realizuje zadania statutowe poprzez:

 1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi Republiki Iraku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. promocję rozwoju stosunków polsko-irackich w przemyśle, handlu i innych dziedzinach biznesu,
 3. reprezentowanie irackiej społeczności biznesu, urzędów i agencji gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także polskiej społeczności biznesowej i agencji na terytorium Republiki Iraku,
 4. reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej,
 5. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i administracji rządowej,
 6. inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi,
 7. zbieranie i rozpowszechnianie informacji na temat sytuacji gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Iraku, m.in. informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie pism okólnych, sprawozdań rocznych, biuletynów informacyjnych i innych publikacji,
 8. świadczenie na rzecz członków pomocy w zakresie wspierania inicjatyw gospodarczych,
 9. organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
 10. tworzenie komisji problemowych zespołów doradczych, komitetów, zespołów ekspertów i innych zespołów kolegialnych,
 11. organizacja i współorganizowanie targów i wystaw krajowych i zagranicznych a także innych imprez promocyjnych,
 12. wystawianie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń,
 13. organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, targów i innych tego typu imprez oraz udział w tego typu imprezach.

CZŁONKOSTWO

§ 9

 1. Członkiem Izby może zostać:
  1) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Republiki Iraku, wykonująca działalność gospodarczą na terytorium Republiki Iraku,
  3) osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Republiki Iraku, wykonująca działalność gospodarczą na terytorium Republiki Iraku,
  4) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Republiki Iraku, wykonująca działalność gospodarczą na terytorium Republiki Iraku,
  5) obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Republiki Iraku.
 2. Prezydium Rady Izby może nadać członkowstwo honorowe osobom fizycznym posiadającym szczególne zasługi dla rozwoju współpracy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Iraku.
 3. Nadanie tytułu członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny. Członkowie honorowi nie posiadają praw i obowiązków członków Izby i nie są członkami Izby w rozumieniu przepisów ustawy o izbach gospodarczych.

PRZYJĘCIE CZŁONKA

§10
Założyciele Izby stają się jej członkami z mocy prawa z chwilą podpisania deklaracji członkowskiej i Statutu.

§11
Kandydaci na członków Izby ubiegający się o członkostwo są obowiązani przedłożyć następujące dokumenty:
1) dokumenty rejestrowe,
2) materiał informacyjny o profilu działalności zawierający opis działań, historię działalności, wielkość przedsiębiorstwa,
3) deklarację członkowską.

§12

 1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej. Złożenie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z uznaniem Statutu Izby w przypadku przyjęcia w poczet Członków Izby. Deklaracja o przyjęcie w poczet członków powinna być złożona Prezydium Rady Izby na adres Biura Izby. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady Izby.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż ubiegający się o członkostwo nie spełnia wymogów statutowych Prezydium Rady Izby odmawia przyjęcia w poczet członków i doręcza uchwałę Prezydium Rady Izby, pouczając o możliwości złożenia odwołania do Rady Izby w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały Prezydium Rady Izby wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Izby na najbliższym posiedzeniu i jego decyzja jest ostateczna. W przypadku uwzględnienia odwołania datą przyjęcia w poczet członków Izby jest data uchwały Rady Izby.

USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 13

 1. Członkostwo w Izbie ustaje:
  1) wskutek wystąpienia,
  2) wskutek śmierci przedsiębiorcy osoby fizycznej,
  3) wskutek skreślenia z listy członków z powodu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub wykreślenia z właściwych ewidencji lub rejestrów przedsiębiorców,
  4) wskutek wykluczenia z Izby z powodu:
  a) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, w tym niepłacenia składek w terminach określonych w § 16 pkt 2,
  b) prowadzenia działalności godzącej w dobre imię Izby.
 2. Wystąpienie z Izby jest możliwe jedynie z końcem roku obrachunkowego. Pisemne oświadczenie o wystąpieniu należy złożyć Prezydium Rady Izby na trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego.
 3. Skreślenie i wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby. Dla ważności takiej uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Prezydium Rady Izby. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia stosownej uchwały Prezydium Rady Izby może dokonać zawieszenia w prawach członka Izby.
 4. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania do Rady Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Prezydium Rady Izby wraz z uzasadnieniem.
 5. Po ustaniu członkostwa nie przysługują prawo do domagania się zwrotu składek członkowskich za bieżący rok kalendarzowy jak również roszczenia do majątku Izby.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§14

 1. Członkom Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby.
 2. Członkowie Izby wykonują prawa według następujących zasad:
  1) każdy członek ma prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  2) osoby fizyczne wykonują prawa, w tym prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika,
  3) osoby prawne wykonują prawa, w tym prawo głosu, zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika; jeżeli reprezentacja jest co najmniej 2 osobowa organ osoby prawnej na piśmie upoważnia jedną z osób wchodzących w skład organu do wykonywania praw, w tym prawa głosu,
  4) spółki nie posiadające osobowości prawnej wykonują prawa, w tym prawo głosu, zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika; jeżeli do reprezentowania spółki nie posiadającej osobowości prawnej uprawnionych jest więcej niż 1 wspólnik, pozostali wspólnicy na piśmie upoważniają jednego wspólnika do wykonywania praw, w tym prawa głosu
  5) pisemne pełnomocnictwo przedkłada się Prezydium Rady Izby najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Członkowie mają prawo do korzystania ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności, w tym do korzystania z organizowanego przez Izbę doradztwa prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego.

§ 15
Członkowie Izby zobowiązani są do:
1) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,
2) przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów,
3) udziału w realizacji celów statutowych Izby,
4) regularnego płacenia składek członkowskich,
5) udziału w pracach Izby i dbania o jej dobre imię.

§ 16

 1. Wysokość składki członkowskiej uchwalana jest na rok z góry przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Składkę wnosi się jednorazowo w terminie do końca pierwszego kwartału roku, na który składka została ustalona lub w ciągu miesiąca licząc od daty otrzymania uchwały o przyjęciu w poczet członków. Składki za kolejne lata są płatne w takich samych terminach co pierwsza składka, chyba że Prezydium Rady Izby zadecyduje inaczej.

ORGANY IZBY

§17
Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Rada Izby
3) Prezydium Rady Izby
4) Komisja Rewizyjna,
5) Sąd Koleżeński.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 19
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.

§ 20
Walne Zgromadzenie Członków tworzą członkowie Izby.

§ 21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie statutu Izby oraz jego zmian,
2) uchwalanie kierunków działania Izby,
3) uchwalanie budżetu Izby,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby,
5) udzielanie absolutorium ustępującym organom Izby,
6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
7) uchwalanie Regulaminu wyborczego oraz regulaminu Rady Izby,
8) ustalenie wysokości i zasad opłacenia wpisowego oraz składek członkowskich,
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku po likwidacji,
10) inne sprawy związane ze statutem.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co roku przez Prezydium Rady Izby i winno odbyć się w ciągu 1 kwartału każdego roku kalendarzowego.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Prezydium Rady Izby nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 1.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Prezydium Rady Izby lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Izby.
 5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musi określać sprawy, które mają być ujęte w porządku tegoż i powinien być rozpatrzony w terminie miesiąca od daty jego złożenia.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Prezydium Rady Izby nie zwoła tegoż na żądanie Komisji rewizyjnej lub na wniosek członka.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Prezydium Rady Izby obowiązane jest powiadomić wszystkich członków zawiadomieniami wysłanymi listem poleconym co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone dokumenty, które zgodnie z porządkiem obrad stanowić będą przedmiot obrad, lub informacja, gdzie i kiedy takie dokumenty będą dostępne dla członków Izby.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie Członków otwierane przez Przewodniczącego Prezydium Rady Izby.
 2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza, Komisję Mandatową oraz inne komisje robocze.
 3. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Obrad.
 4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem dopełnienia trybu jego zwołania. Ważność Walnego Zgromadzenia stwierdza ono uchwałą podjętą na wniosek Komisji Mandatowej.

§ 24

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w spawie przyjęcia Statutu, zmian w Statucie, rozwiązania Izby oraz przeznaczenia jej majątku po likwidacji zapadają w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym. Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Izby w spawach powoływania i odwoływania członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego zarządza się głosowanie tajne.

RADA IZBY

§ 25
Do kompetencji i zadań Rady Izby należą:
1) uchwalanie programów działalności Izby zgodnie z kierunkami działalności określonymi przez Walne Zgromadzenie Członków,
2) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Rady Izby w przedmiocie odmowy przyjęcia, skreślenia lub wykluczenia członka Izby,
3) ustalenie zasad gospodarki finansowej Izby zgodnie z uchwalonym budżetem,
4) podejmowanie uchwał w spawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych,
5) podejmowanie uchwał w spawie nabycia udziałów i akcji w spółkach,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał w przedmiocie kierunków podejmowanej działalności gospodarczej,
8) uchwalanie Regulaminu Pracy Prezydium Rady Izby oraz Regulaminu Organizacyjnego Biura Izby,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

§ 26

 1. Rada Izby składa się z 8 do 10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję. Kadencja kończy się i mandaty członków Rady Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie oaz „bilans i rachunek zysków i strat” za ostatni rok ich urzędowania.
 2. Ilość członków Rady Izby jest określana przez Walne Zgromadzenie każdorazowo przed wyborami Rady.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje również w razie:
  1) śmierci,
  2) ustania członkostwa w Izbie lub ustania członkostwa w Izbie osoby prawnej lub spółki nie posiadającej osobowości prawnej, których prawa członek Rady Izby reprezentuje,
  3) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków,
  4) rezygnacji z członkostwa w Radzie Izby.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Izby, Walne Zgromadzenie może powołać członka Rady Izby przed upływem kadencji Rady Izby. Kadencja członka Rady Izby powołanego przed upływem kadencji Rady Izby kończy się w dniu, w którym upływa kadencja Rady Izby.

§ 27
Członkowie Rady Izby wykonują swe prawa i obowiązki w Radzie Izby osobiście.

§ 28
Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

§ 29
Posiedzenia Rady Izby zwołuje Przewodniczący Rady Izby lub zastępujący go I Wiceprzewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek ¼ członków Rady.

§ 30

 1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 1/2 członków Rady Izby. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Izby lub zastępującego go I Wiceprzewodniczącego.
 2. Uchwały Rady Izby są ważne jeżeli na posiedzenie Rady Izby zaproszono wszystkich członków Rady Izby z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o terminie posiedzenia może być dokonane w każdej formie pozwalającej stwierdzić fakt zawiadomienia.
 3. Uchwały Rady Izby są podejmowane w głosowaniu jawnym. Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 obecnych na Radzie Izby w sprawach powoływania i odwoływania członków Prezydium Rady Izby zarządza się głosowanie tajne.

PREZYDIUM RADY IZBY

§ 31

 1. Prezydium Rady Izby tworzą Przewodniczący Rady Izby, I Wiceprzewodniczący Rady Izby oraz od 3 do 5 Wiceprzewodniczących Rady Izby – wybrani przez Radę Izby spośród członków Rady Izby na okres 4 letniej kadencji.
 2. Prezydium Rady Izby jest uprawnione do reprezentowania Izby na zewnątrz oraz kieruje działalnością Izby.
 3. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w Statucie innym organom należy do Prezydium Rady Izby.
 4. Uprawnionym do składania oświadczeń w imieniu Izby jest Przewodniczący Rady Izby działający wspólnie z I Wiceprzewodniczącym Izby albo jednym z Wiceprzewodniczących Rady Izby lub I Wiceprzewodniczący Rady Izby działający wspólnie z jednym z Wiceprzewodniczących Rady Izby.
 5. W zakresie kadencji Prezydium Rady Izby stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 1.

§ 32

 1. Prezydium Rady Izby nadzoruje pracę Biura Izby.
 2. W przypadku braku Dyrektora Biura pracą Biura kieruje Przewodniczący Rady Izby lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Rady Izby.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Ilość członków Komisji Rewizyjnej jest określana przez Walne Zgromadzenie Członków każdorazowo przed wyborami Komisji.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, z tym, że pierwsza kadencja trwa 2 lata. Kadencja kończy się i mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje również w razie:
  1) śmierci członka,
  2) ustania członkostwa w Izbie lub ustania członkostwa w Izbie osoby prawnej lub spółki nie posiadającej osobowości prawnej, których prawa członek Komisji Rewizyjnej reprezentuje,
  3) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków,
  4) rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie może powołać członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Komisji Rewizyjnej. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem kadencji Komisji Rewizyjnej kończy się w dniu, w którym upływa kadencja Komisji Rewizyjnej.

§ 34

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki w Komisji osobiście.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady Izby i Sądu Koleżeńskiego oraz być pracownikami Biura Izby.

§ 35

 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego.
 2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 36

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych,
  2) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby,
  3) przedstawianie Radzie Izby i Dyrektorowi Biura uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,
  4) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady Izby.
 2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w spawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 37

 1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 7 osób. Ilość członków Sądu Koleżeńskiego jest określana przez Walne Zgromadzenie Członków każdorazowo na daną kadencję przed wyborami do Sądu Koleżeńskiego.
 2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Sądu Koleżeńskiego następuje również w razie:
  1) śmierci członka,
  2) ustania członkostwa w Izbie lub ustania członkostwa w Izbie osoby prawnej lub spółki nie posiadającej osobowości prawnej, których prawa członek Sądu Koleżeńskiego reprezentuje,
  3) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków,
  4) rezygnacji z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sądu Koleżeńskiego, Walne Zgromadzenie Członków może powołać członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji Sądu Koleżeńskiego. Kadencja członka Sądu Koleżeńskiego powołanego przed upływem kadencji Sądu Koleżeńskiego kończy się w dniu, w którym upływa kadencja Sądu Koleżeńskiego.

§ 38
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 39
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu,
2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o odwołanie członka Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej,
3) przedstawienie Prezydium Rady Izby wniosków o odwołanie członka Izby, z powodu rażącego naruszenia Statutu,
4) prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych członków Izby.

§ 40
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby.

§ 41
Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

BIURO IZBY

§ 42
Biuro Izby jest aparatem wykonawczym Rady Izby.

§ 43
Dyrektor biura jest kierownikiem Izby jako zakładu pacy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

MAJĄTEK IZBY

§ 44
1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, prawa majątkowe i wpływy z dochodów Izby.
2. Dochodami Izby są:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z własnej działalności gospodarczej,
3) dochody z majątku Izby,
4) subwencje, darowizny, spadki i zapisy od osób lub instytucji.
3. Izba może tworzyć fundusze:
1) fundusz statutowy,
2) zakładowe fundusze pracownicze,
3) inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy dotyczące gospodarki finansowej i uchwały organów Izby.
4. Koszty działalności Izba pokrywa z dochodów określonych w ust. 2.
5. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA IZBY

§ 45

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej zwykłą większością 2/3 głosów obecnych członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Rady Izby.
 3. Komisja Likwidacyjna dokonuje rozliczenia należności i zobowiązań Izby zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 4. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Izby określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
 5. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Izby przekazuje do Sądu wniosek o wykreślenie Izby z rejestru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i inne obowiązujące przepisy.

t.